Chủ đề: Thủ thuật về ảnh Bảng đề mục

Giữ bản quyền ảnh bằng watermark

Watermark là hình, chữ được in chìm trên tấm ảnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo watermark một cách tự động từ ảnh gốc của mình. Bạn cần có PHP và GD.

1. Cách làm

Tạo file index.php trong thư mục images của bạn với nội dung

CODE (PHP)
$direction = 'H';
$dim = true;
$text = '4u.jcisio.com';
$font = 2;

error_reporting(0);
$filename = $_SERVER['QUERY_STRING'];

$size = GetImageSize ($filename);
switch (
$size[2])
{
    case
2:
       
Header('Content-type: image/jpeg');
       
$funcCreate = 'ImageCreateFromJpeg';
       
$funcOutput = 'ImageJpeg';
        break;
    case
3:
       
Header('Content-type: image/png');
       
$funcCreate = 'ImageCreateFromPng';
       
$funcOutput = 'ImagePng';
        break;
    default:
       
Header ('Content-type: image/gif');
        if (! @
readfile($filename))

        {
           
$error = ImageCreate(100,40);
           
$c_grey = ImageColorAllocate($error, 128, 128, 128);
           
$c_white = ImageColorAllocate($error, 255, 255, 255);
           
ImageFill($error, 0, 0, $c_grey);
           
Imagestring($error, 5, 1, 12, 'Image error', $c_white);
            echo
ImagePng($error);
           
ImageDestroy($error);
            return;
        }
}

$width = ImageFontWidth($font)*strlen($text);
$height = ImageFontHeight($font);

$image = $funcCreate($filename);
if (
$direction=='H')
{
   
get_color($size[0]-$width-5, $size[1]-$height-5, $size[0]-5, $size[1]-5);
   
ImageString($image, $font, $size[0]-$width-4, $size[1]-$height-4, $text, $color_bg);
   
ImageString($image, $font, $size[0]-$width-5, $size[1]-$height-5, $text, $color);
}
else
{
   
get_color($size[0]-$height-5, $size[1]-$width-5, $size[0]-5, $size[1]-5);
   
ImageStringUp($image, $font, $size[0]-$height-4, $size[1]-6, $text, $color_bg);
   
ImageStringUp($image, $font, $size[0]-$height-5, $size[1]-5, $text, $color);
}
echo
$funcOutput($image);
ImageDestroy($image);

function
get_color($x1, $y1, $x2, $y2)
{
    global
$image, $dim, $color, $color_bg;
    if (!
$dim)
    {
       
$color = ImageColorAllocate($image, 0, 255, 255);
       
$color_bg = ImageColorAllocate($image, 255, 0, 255);
        return;
    }

    for(
$x = $x1; $x <= $x2; $x++)
    {
        for (
$y = $y1; $y <= $y2; $y++)
        {
           
$colors = ImageColorsForIndex($image, ImageColorAt($image, $x, $y));
           
$text_color['r'] += $colors['red'];
           
$text_color['r'] /= 2;
           
$text_color['g'] += $colors['green'];
           
$text_color['g'] /= 2;
           
$text_color['b'] += $colors['blue'];
           
$text_color['b'] /= 2;
        }
    }
   
$text_color['r'] = $text_color['r'] < 128 ? $text_color['r'] + 128 : $text_color['r'] - 128;
   
$text_color['g'] = $text_color['g'] < 128 ? $text_color['g'] + 128 : $text_color['g'] - 128;
   
$text_color['r'] = $text_color['r'] < 128 ? $text_color['r'] + 128 : $text_color['r'] - 128;

   
$color = ImageColorAllocate($image, $text_color['r'], $text_color['g'], $text_color['b']);
   
$color_bg = ImageColorAllocate($image,
                        (
$text_color['r'] > 128 ? 10 : 240),
                        (
$text_color['g'] > 128 ? 10 : 240),
                        (
$text_color['b'] > 128 ? 10 : 240));
}

Thông thường, bạn gọi một file ảnh bằng

HTML
<img src="images/star.jpg">

Bây giờ, bạn thay bằng

HTML
<img src="images/?star.jpg">

Trông cÅ©ng giống nhau, nhÆ°ng bản chất thay đổi. Trong cách gọi thứ 2, bạn mở file images/, đây là tên thÆ° mục nên nó lấy file mặc định là index.php. Tập tin index.php sẽ xá»­ lí tham số của nó và xuất ra ảnh có watermark. Bạn có thể ghi đầy đủ là  images/index.php?star.jpg, nhÆ°ng nhÆ° thế không mang vẻ thần bí lắm.

2. Giải thích

  • Câu lệnh switch xác định kiểu ảnh để xuất header thích hợp. Do GD 1.6.2 trở về sau không há»— trợ .gif (các phiên bản 2.x bundled há»— trợ gif readonly), nên nếu không phải ảnh .jpg hoặc .png, nó sẽ xuất thẳng mà không xá»­ lí gì cả.
  • Các dòng sau đó tìm hiểu về màu sắc của khu vá»±c sẽ viết chữ, để định màu phù hợp cho watermark. Để Ä‘Æ¡n giản, bạn có thể xoá luôn hàm get_color() và đặt thẳng giá trị cho $color và $color_bg.

3. Lời kết

Bạn đã biết được cách làm watermark, nhưng không nên lạm dụng nó. Hãy nhớ rằng đại đa số những cái bạn có là do người khác chia xẻ cho. Chúc bạn ngày càng tiến bộ

Thông tin
Người gửi Khách viếng thăm gửi lúc 18/04/04 03:18   (cập nhật 02/08/04 15:39)
Tác giả Hải Nam
Nguồn  
Đánh giá
Đã xem 1245, có tất cả 0 bình luận
Bình luận về bài viết
Đọc tất cả 0 bình luận | Gửi bình luận của bạn