Nhắn tinXML-RPC

XML-RPC là một giao thức đơn giản để thực hiện các dịch vụ web dựa trên giao thức HTTP thông thường. Tại 4u.jcisio chúng tôi sử dụng PHP XML-RPC và cho phép bạn dùng dịch vụ này với bất kì ngôn ngữ nào.

Để sử dụng XML-RPC, bạn có thể download bộ thư viện 4u.jcisio gồm 3 tập tin:

  • xmlrpc.inc: thư viện XML-RPC for PHP dành cho máy khách
  • 4u.jcisio.php: thư viện giao tiếp với máy chủ của 4u.jcisio
  • demo.php: chương trình minh hoạ cách sử dụng

4u.jcisio.php kết nối với máy chủ bằng tài khoản mặc định demo/test, bạn có thể liên hệ với tôi để được cấp tài khoản riêng. Mọi thắc mắc khác về cách sử dụng xin trao đổi ở diễn đàn.

Hai hàm xmlrpc_encode()xmlrpc_decode() trong thư viện phpxmlrpc đã được đổi tên để tránh trùng với 2 hàm có sẵn trong bộ thư viện xmlrpc của PHP (nhưng đang trong giai đoạn thử nghiệm).

Dưới đây là các hàm (hay chức năng) mà 4u.jcisio.php cung cấp, bạn có thể dùng các hàm print_r() hoặc var_dump() để xem cấu trúc thông tin được trả về.

  • getSong(int song): trả về thông tin của bài hát có ID (số thứ tự) là song
  • searchSong(array info): tìm bài hát theo các tiêu chuẩn, dựa vào khoá của phần tử trong info. Khoá đó có thể là author, title, text (đều là kiểu string)
  • getAuthorInfo(int author): trả về thông tin của tác giả có ID là author.
  • getAuthorId(string name): trả về ID của tác giả có tên là name.

Khi dùng hàm getSong() bạn cũng sẽ nhận được các địa chỉ cho nghe online bài nhạc đó (các địa chỉ này sẽ được thường xuyên kiểm tra/cập nhật để đảm bảo hoạt động tốt. Do đó bạn có thể làm music box online mà không cần lưu trữ nhạc trên server. Mọi thắc mắc về việc cài đặt xin liên hệ YM với hainam4u để được hướng dẫn và giúp đỡ kĩ thuật (miễn phí!)

Các tính năng khác sẽ tiếp tục được cung cấp theo yêu cầu của các bạn.

Các thí dụ minh hoạ:

Áp dụng: làm add-on "auto lyric" cho các loại Music Box. Bạn có thể download các add-on cho Music Box v2.65 (của IPB) và Music Box (của phpBB2). Nếu ai dùng Music box khác xin liên hệ YM hainam4u để được hỗ trợ.